Semalt: Wiki hakda ähli jogaplary nireden tapmaly?

«Sams 10 minutda Wikipediýany öwrediň» Maýkl Miller tarapyndan ýazylan meşhur kitap. Wikipediýa baradaky soraglarymyza göni we amaly jogaplar berýär we ensiklopediýany on minutda nähili ulanmalydygyny öwrenýäris. Wikipediýa hakda bilmeli zatlarymyzy öwrenip, ajaýyp we meşhur çeşmelerine girip bileris. Şu wagta çenli Maýkl Miller togsan gowrak çeper eser ýazdy we iň köp satylan kitapdyr we meşhur atlar “Sams 10 minutda özüňizi YouTube-a öwrediň”, “Googlepedia: Ultimate Google Resource”, “Çaltlaşdyryň! Sluwaş kompýuterleri çaltlaşdyrmak üçin tehniki däl gollanma we kompýuter esaslary üçin düýbünden başlangyç gollanma ». Bu ýazyjy tehniki takyklygy, hakyky duýgudaşlygy we peýdaly maslahatlary sebäpli bütin dünýäde abraý gazandy. Readershli okyjylarynyň talaplaryny ýerine ýetirdi.

Wikipediýany nädip ulanmaly?

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel Wikipediany internetdäki ulanyjylara mazmuna goşant goşmaga we redaktirlemäge mümkinçilik berýän iň oňat maglumat çeşmeleriniň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Tehnologiki taýdan talap edilýän durmuş ýörelgesini dowam etdirmek üçin Wikipedi ulanmaly, sebäbi ol internetdäki iň täze we iň oňat web sahypasy. Wikipediýa göz aýlaýarkaňyz, wiki deşigine düşmek aňsat we gönümel. Golliwud filmlerinde iň gowy rol oýnan aktýorlary gözläp bilersiňiz, soň bolsa aýallaryny gözläp başladyňyz we orta mekdebe gitmändiklerine we karýeralaryna gaty ir başlandyklaryna göz ýetirdiňiz. Wikipediaakynda Wikipediýa 15 ýyllygyny belledi we sahypa çagalara tabşyryklaryny we öý işlerini ýerine ýetirýänleri üçin maglumat berip başlaýar. Wikipediýa internetdäki iň uly maglumat çeşmesidir. Döredijisi Ward Cunningham, döredijiligini dürli adamlaryň isleglerine laýyk gelýän iň takyk we ýönekeý maglumatlar binýady hökmünde suratlandyrýar.

Maýkl öz kitabynda Wikipediýany dürli derejedäki synp otagyna nädip goşmalydygyny öwredýär. Talyplara öz taslamalaryna doly gözegçilik etmek bilen, peýdaly maglumatlary Wikipediýany barlamaga çagyryp bileris.

Mugallymlar üçin iň gowy üç Wikipediýa sahypasy

1. Wikispaces: Bu bölüm synp otaglarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Wikispaces, synpy dolandyrmak guraly ýaly hereket edýän we mugallymlara we okuwçylara synp meselelerini we taslamalaryny has gowy tertipleşdirmegi öwrenmäge kömek edýän ullakan sahypa. Diňe bir köp maglumat we şablon bilen üpjün etmän, eýsem mugt we köp sanly jogap jogaplary bar. Mugallymlar bu sahypany ýumuşlar döretmek üçin ulanyp bilerler we çeşmeleri paýlaşyp bilerler.

2. Wikidot: Esasy derejede bu Wikipediýa sahypasy ulanyjylar üçin mugt, ýöne käbir aýratynlyklary we mazmuny tölenýär. Açylýan mahabatlary we bannerleri görmek islemeýän bolsaňyz, abuna tölegini tölemeli.

3. “PBworks”: 200,000-den gowrak baglanyşyk sahypasy bolan bu Wikipediýa sahypasy mugallymlara we okuwçylara talyplara gönükdirilen okuwy höweslendirýän köp sanly mümkinçilik hödürleýär. Mundan başga-da, mugallymlar we okuwçylar öz sahypalaryny aňsatlyk bilen gurup bilerler we bu sahypadaky maglumatlary öwrenenlerinden soň onlaýn taslamalary döredip bilerler.

Maýklyň kitabyndan maslahatlary, maslahatlary we pikirleri alyp, Wikipedi aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz we internet bilen meşgul bolup bilersiňiz.